بیماران بین الملل

IPD

تعریف IPD :

واحدي است در بیمارستان که وظیفه آن ایجاد هماهنگی هاي لازم در ارائه کلیه خدمات به بیماران خارجی و بیماران با خدمات ویژه است .

واحد بیماران بین الملل (IPD)  

واحدی در بیمارستان است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی های لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران خارجی است.

بیمار بین الملل : فردی است خارجی که جهت دریافت خدمات تشخیصی و درمانی به بیمارستان مراجعه کرده است .

 

راهکاري که در سایر کشورهاي موفق در زمینه گردشگري سلامت اندیشیده شده است، ایجاد و راه اندازي دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل (IPD) در بیمارستان است که بعنوان یک راهکار مناسب در سطح بین المللی مورد پذیرش و تایید قرار گرفته است.

کارکرد IPD در بیمارستان چیست ؟

IPD به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت هاي پس از عمل است .