داروخانه

داروخانه بیمارستان سجاد کرمانشاه

واحد داروخانه همزمان با تاسیس بیمارستان شروع به فعالیت نموده است . هدف این بخش تهیه و توزیع کلیه داروهای مورد نیاز بخش های مختلف بیمارستان و همچنین داروهای تک نسخه ای برای بیماران اورژانس و بخش ها می باشد همچنین ساعت کاری در این بخش شامل در شیفت صبح و بعد از ظهر می باشد.

شرح وظایف :

  • اعمال نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان داروخانه
  • پیش بینی و تهیه لیست داروها و تجهیزات مورد نیاز واحدهای بیمارستان
  • کنترل و نظارت بر تحویل دارو و تجهیزات و امضا اسناد مربوطه
  • کنترل مستمر در نحوه نگهداری و کنترل تاریخ انقضا معرف و استوک مواد مخدر بخش ها
  • کنترل نسخه های صادره از بخش ها و بیماران سرپایی از نظر متصدی و تعداد و داروهای تجویز شده و بطور کلی کنترل فنی نسخه های ارسالی
  • انجام سایر موارد محوله طبق دستور مقام مافوق

بخش انبار

فعالیت های این بخش شامل :

  • درخواست و تامین دارو و تجهیزات پزشکی
  • تحویل دارو و کل اقلام وارده به انبار
  • طبقه بندی اقلام دارویی و تجهیزات خریداری شده و کنترل آنها با رعایت تاریخ مصرف داروها در قفسه
  • تحویل دارو به داروخانه و از داروخانه به بخش های مختلف بیمارستان

کتاب داروخانه بیمارستان شامل فهرست تمام داروهای معرفی در تمام بخش های مختلف بیمارستان و اطلاعات لازم در مورد هرکدام از آن داروها می باشد که برای افزایش سطح آگاهی و اطلاعات پرسنل بیمارستان تهیه و تنظیم شده و هر ساله از طرف مسئول فنی داروخانه بازبینی و بازنگری و ویرایش می شود .