بیانیه رسالت بیمارستان

بیمارستان سجاد کرمانشاه در راستای ابلاغ اعتبار بخشی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با الزام به ایجاد دفتر بهبود کیفیت و در راستای برنامه استراتژیک ، رسالت زیر را در دستور کار خود دارد 

ارائه خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت و ایمن به گیرندگان خدمت در راستای منشور حقوق  بیمار، با آموزش مداوم کارکنان جهت افزایش توانمندی، کاهش خطا و ارتقای رضایت گیرندگان خدمت