بیانیه رسالت بیمارستان

بیمارستان سجاد کرمانشاه در راستای ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با الزام به ایجاد دفتر بهبود کیفیت و در راستای سند استراتژیک، رسالت زیر را در دستور کار خود دارد:

ارائه خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت و ایمن به گیرندگان خدمت در راستای منشور حقوق بیمار با تأکید بر آموزش مداوم کارکنان به منظور افزایش توانمندی، کاهش خطا و ارتقای سطح ایمنی و افزایش رضایت گیرندگان خدمت.