رادیولوژی

بنام خداوند هستي بخش

 

ما پرتوكاران بخش راديولوژي به كمك ذرات نامرئي جهان ،تصاوير مرئي از آلام دردمندان تهيه ميكنيم تا مايه آرامش و بهبود درد باشيم و با مطالعه و تحقيق تلاش ميكنيم در كار خود و خدمت به خلق بهترين باشيم.

 

واحد راديولوژي بيمارستان سجاد در ارديبهشت ماه سال 1379 تاسيس گرديد.اين مركزداراي يك دستگاه راديولوژي انالوگ ثابت ويك دستگاه راديولوژي سيار(پرتابل) ميباشد.

چاپگر اين دستگاهها CR  و پرينتر اگفا است.و از سامانه انتقال تصاوير PACS استفاده ميشود.

پذيرش بيماران بصورت بستري و سرپايي انجام ميشود.

برگه درخواست راديوگرافي همراه با مهر و امضاي پزشك مربوطه الزامي ميباشد.

در انجام گرافي از لحاظ نوبت،بيماران بد حال تر و آنان كه احتياج به تسريع در انجام گرافي دارند،در اولويت هستند.

بيماران مخصوصا افراد كهنسال و كودكان حق دارنددر هنگام آماده شدن جهت انجام راديوگرافي،يك نفر همراه كه به آنان در اين مورد كمك كند همراه خويش داشته باشند.

جهت انجام گرافي بيماران صدمه ديده،بايد ساده ترين نوع تكنيك جهت راديوگرافي كه بيشترين تشخيص در آن باشد انجام گردد وانجام خدمت نسبت به پرداخت قبض در اولويت باشد.

ساعات كاري در اين بخش بصورت صبح و عصر ميباشد(8 تا 20).

شبها بصورت آنكال جهت موارد ضروري و اورژانسي ،پرسنل مربوطه طبق برنامه از طريق سوپروايزر بيمارستان مطلع شده و حضور مي يابند.