کنترل عفونت

تاریخچه عفونت بیمار:

به عفونتی اطلاق می شود که بیمار در زمان بستری بودن به آن دچار نبوده 48تا72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شود به شرط آنکه در دوره کمون آن هم نبوده باشد.عفونت های بیمارستانی یک مشکل جدی مراکز بهداشتی درمانی می باشند و هرساله هزینه های زیادی را به بیماران ومراکز بهداشتی درمانی تحمیل می کنند. میزان عفونت بیمارستانی در یک مرکز بهداشتی درمانی نشان دهنده کیفیت خدمات ارائه شده در آن مرکز می باشد.

 

کارشناس کنترل عفونت:خانم حدیث شریفی

 

برخی فعالیتهای کنترل عفونت در حیطه های مختلفی همچون موارد نامبرده زیر انجام میگردد

 • شناخت منابع عفونت های بیمارستانی
 • همکاری در توسعه برنامه های آموزشی با مسئول آموزش به منظور پیشگیری و کنترل عفونت برای کادر پرستاری
 • تنظیم برنامه واکسیناسیون جهت پایین بودن تیتر آنتی بادی هپاتیتBپرسنل
 • بازدید از بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستان جهت کشف عفونت های بیمارستانی
 • شرکت در تهیه دستورالعمل های کنترل عفونت با همکاری کمیته کنترل عفونت
 • شرکت در کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارش ها
 • نظارت بر رعایت بهداشت دست ها طبق پروتوکل وزارت بهداشت،اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان و پزشکان
 • مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطرناک شغلی (نظارت بر کنترل و انجام دادن آنتی بادی پرسنل پس از انجام واکسیناسیون و اجرای فرایند ابلاغ شده
 • نظارت بر رعایت وسایل حفاظت فردی در مواقع لزوم بر اساس آموزش های ارائه شده
 • نظارت بر کنترل نتایج کشت های بخش های بیمارستان و انجام اقدامات اصلاحی در صورت مثبت شدن
 • انجام ممیزی سنجه ها اعتبار بخشی کنترل عفونت و همکاری در اجرای سنجه ها
 • نظارت بر تفکیک پسماند های پزشکی
 • نظارت بر شستشوی صحیح ابزار ست های جراحی در واحدCSR
 • مشارکت در برنامه های بازدید بیمارستان