منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار

- دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار ( در صورت داشتن صلاحیت قانونی ) قرار گیرد .

- حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود .

- ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد .

- دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .