اورژانس

موقعیت مکانی بخش اورژانس :

بخش اورژانس بیمارستان سجاد کرمانشاه با مساحت340 متر مربع در طبقه همکف این مرکز در مجاورت بخش اداری قرار دارد دارای دو درب ورودی می باشد.

 

شماره تلفن داخلي :208  

تعداد اتاق ها : 2 اتاق تحت نظر، دو یونیت بستری سرپایی و یک یونیت جهت نوار قلب-یک اتاق تزریقات و پانسمان ، یک اتاق احیاء ، یک یونیت تریاژ مجهز به تجهیزات و یک اتاق استراحت پرسنل، اتاق معاینه پزشک ، یک اتاق استراحت پزشک

تعداد تخت  : 4 تخت بستری ، 2 تخت سرپایی

متخصصين بستري كننده بيمار:

جراح عمومي ، ارتوپدي ، گوش وحلق وبيني ، ارولوژيست و چشم ، اطفال و داخلی

نوع پذيرش بيمار:

  • بيماران الكتيو كه از مطب متخصصين با درمانگاه ارجاع داده مي شوند
  • بیماران سرپایی و اورژانسی ترومایی و غیره

اقدامات درماني كه در اورژانس اين مركز صورت مي گيرد:

  • پذیرش نمودن بيماران جهت جراحي هاي الكتيو و انجام مراقبتهاي قبل از عمل. مانند كاتاراكت .شكستگي بيني پروستاتكتومي  وسنگهاي مجاري ادراري و انواع هرني و....
  • پذیرش نمودن بيماران جهت جراحي هاي اورژانسي و انجام مراقبتهاي قبل از عمل مانند شكستگي ها, آپانديست وتروماي قفسه صدري و....
  • پذیرش نمودن بيماران ترومايي جهت بررسي بيشتر از نظر باليني.
  • پذیرش نمودن بيماران داراي مشكلات پس از جراحي مانند عفونت محل جراحي .ونيز بيمارن داراي عفونت زخمهاوزخم بستر.