کلینیک قلب

کلینیک قلب بیمارستان سجاد کرمانشاه 

روز های کار : شنبه الی چهارشنبه

ساعت کار : 18:00 الی 19:00