مدیریت پسماند

آشنایی با واحد مدیریت پسماند بیمارستان سجاد کرمانشاه

با عنایت به الزام تجهیز بیمارستان ها به خرید دستگاه امحاء پسماندهای عفونی ، پیگیری خرید دستگاه امحاء پسماندهای عفونی متناسب با حجم پسماندهای عفونی تولیدی بیمارستان ( بر اساس میزان متوسط تولیدی در سال 90 و نیز چشم انداز توسعه و ازدیاد فضای موجود ) و نیز با در نظر گرفتن استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت و دفتر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و معاونت درمان در سال 91 در دستور کار واحد مدیریت پسماند ( بهداشت محیط ) بیمارستان قرار گرفت، که پس از بررسی های انجام شده توسط کارشناس مذکور و استعلام از شرکت های مختلف فروش و بررسی محصولات متفاوت و نیز استعلام از چندین بیمارستان ( در دیگر استان ها )، بیمارستان اقدام به خرید یک دستگاه هیدروکلاو مجهز به خردکن از شرکت کاسپین البرز ( مدل AD-300 ) نمود که در تاریخ آذر ماه 1391 با حضور کارشناسان فنی شرکت به بهره برداری رسید. این دستگاه قادر است در هر سیکل کاری حدود 30 کیلوگرم پسماند عفونی را استریل و بی خطر نموده و با توجه به عملکرد مناسب خردکن آن ، کاهش حجم دهد.

این اقدام با هدف رعایت و اجرای دستورالعمل های ابلاغی وزارتخانه و ارتقاء شاخص های بهداشت محیط در بخش مدیریت پسماندها به منظور رعایت استانداردهای زیست محیطی و ارتقاء درجه ارزشیابی بیمارستان پیگیری و انجام گردید.

عملکرد دستگاه امحاء پسماندهای عفونی و تیز و برنده بیمارستان به لحاظ صحت انجام فرآیند استریلیزاسیون هر ماهه توسط کارشناسان آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان ( راهیان کیفیت آزما ) از طریق نمونه برداری از پسماند بی خطر شده خروجی و نیز تست های بیولوژیک مورد سنجش قرار گرفته و نتایج آن توسط واحد بهداشت محیط بیمارستان به همراه فرم تکمیل شده اظهار نامه بی خطر سازی به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می گردد. همچنین نتایج آزمون های میکروبی از سوی آزمایشگاه مذکور به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز ارسال می گردد.

 دسته بندی انواع زباله های تولیدی در بیمارستان به شرح ذیل است :  

1-  زباله هاي معمولی یا شبه خانگی : به زباله هایی اطلاق می‌گردد که از لحاظ حمل و نقل مشکل خاصی ندارند ، مانند زباله هاي قمست اداري، آشپزخانه ، آبدارخانه، پسماندهاي تولیدي توسط عیادت کنندگان و پرسنل خدماتی

2-  زباله هاي عفونی و خطرناك : به زباله هایی اطلاق می گردد که می‌تواند حداقل یک بیماري عفونی را منتقل کند. به عبارت دیگر هر نوع زباله آغشته به خون و یا ترشحات بیماران، زباله عفونی محسوب می گردد.مانند زباله هاي تزریقات، آزمایشگاه ، ICU ، اطاق عمل، بخش هاي زایمان، اورژانس، اطاق پانسمان، دیالیز، بانک خون ، داروهاي تاریخ گذشته و ته مانده هاي داروها و مواد شیمیایی و بطور کلی تمام پارچه ها و البسه آلوده به خون، گاز و پنبه مصرف شده براي پانسمان، نمونه هاي آزمایشگاهی و محیط هاي کشت مربوطه، اقلام پلاستیکی مانند سوند، کیسه ادرار، سرنگ درن و...

3- .زباله هاي نوك تیز و برنده : مانند سرسوزن، تیغ جراحی، و...

4-زباله های شیمیایی و دارویی : به پسماندهایی اطلاق می گردد که آغشته به مواد شیمیایی و یا دارویی می باشند. این دسته از پسماندها در بیمارستان سجاد در سطل زباله قهوه ای با کیسه زباله سفید رنگ که در بخش های مختلف بیمارستان موجود است، تفکیک و جمع آوری می شود.

هدف از اجرای برنامه  مدیریت پسماند در بیمارستان سجاد  :

        الف ـحفظ سلامت عمومی و محیط ‌زیست در مقابل اثرات نا مطلوب ‌پسماندهای پزشکی.

         ب ـ اطمینان از مدیریت اجرایی مناسب و ضابطه مند پسماندهای پزشکی در بیمارستان.
         پ ـ ایجاد رویه‌ای مناسب و ضابطه مند برای  تولید ( با هدف کاهش میزان زباله های تولیدی ) ، جمع آوری صحیح با رعایت کامل موازین بهداشتی (    عدم انتشار شیره زباله در بخش ها ) ، حمل اصولی با رعایت کامل مقررات بهداشتی تا محل نگهداری موقت ، فراهم نمودن شرایط بهداشتی لازم در حمل    پسماندها از جایگاه نگهداری موقت توسط شرکت های طرف قرارداد ( در راستای رعایت حقوق شهروندان ساکن در حومه بیمارستان ).

نحوه مديريت پسماندها به تفكيك

شامل نحوه تفکیک از مبداء، کاهش پسماند تولیدی و حداقل سازي ، جمع آوري و انتقال بهداشتی، نگهداري موقت و تحویل به پیمانکار طرف قرارداد جهت دفع نهائي ( بی خطرسازی پسماندهای عفونی ، تیز و برنده ، بلوکه کردن پسماندهای شیمیایی و دارویی و دفن بهداشتی پسماندهای عادی) می باشد.