مدیریت پرستاری

آشنایی با واحد مدیریت پرستاری بیمارستان سجاد کرمانشاه

-واحد مدیریت پرستاری در طبقه همکف بیمارستان قرار گرفته است.

-در چارت سازمانی ، واحد مدیریت پرستاری زیر نظر رئیس بیمارستان قرار دارد.

-مدیریت پرستاری بیمارستان سجاد : 

-تلفن واحد مدیریت پرستاری :37253901 و داخلی 219 می باشد.

-شیفت کاری واحد مدیریت پرستاری شامل : تایم اداری از ساعت 30/7-14 تمام روزهای هفته حتی ایام تعطیل می باشد و در شیفت عصر و شب که مدیریت پرستاری حضور ندارد سه نفر سوپروایزر جانشین ایشان می باشد .

-مرخصی پرسنل :پرسنل به مدت 30 روز در سال حق مرخصی دارند

شرح فعالیت واحد مدیریت پرستاری:

واحد مدیریت پرستاری هماهنگ کننده برنامه کلیه واحدهای درمانی ، دادن ابلاغ و تعیین نفرات ، هماهنگی جهت مشاوره های پزشکی ، هماهنگی جهت اعزام به خارج از بیمارستان و نظارت بر کار درمانی کلیه واحدهای اداری ، رسیدگی به شکایات در مرحله اول ،تهیه و توزیع داروهای مخدر ، نوشتن دفتر گزارش روزانه ، نظارت بر برگزاری منظم جلسات کمیته های بیمارستانی ،گزارش آمار مرگ و میر به معاونت درمان ، نوشتن برنامه کد 99 و ارسال یک نسخه آن به معاونت درمان ، نوشتن برنامه آنکال پزشکان و متخصصان و ارسال یک نسخه ان به معاونت درمان و بخش ها و متخصصان .

هماهنگی بین بخش ها جهت اعزام بیماران نیز بر عهده واحد مدیریت پرستاری میباشد.

-سوپروایزر آموزشی در کنار مترون امور مربوط به آموزش کارکنان را انجام می دهد.