تاریخچه

بیمارستان سجاد کرمانشاه ابتدا توسط دکتر نیلی تاسیس گردید سپس توسط چندین نفر از پزشکان قدیمی به نام " گروه پزشکی کرمانشاه " تغییر نام پیدا کرد. موسسین اولیه آقایان دکتر احمد کاظمی، حسن نیلی، ابوالقاسم حبیبیان،  روح الله تعلیم و آقای غلام حسین هاشمی در تاریخ 1356/11/05 به شماره ثبت 574 تاسیس گردید و در همان سال از خیابان شریعتی کرمانشاه به محل فعلی در خیابان بهار انتقال یافت