واحد آموزش با هدف ارتقاء کیفی دانش و مهارت ها ، کارگاه آموزشی 17 ساعته"احياء اطفال" را توسط جناب آقای دکتر قرباني(متخصص بیهوشی)، دكتر كاظمي(متخصص قلب)، دكتر منصوري(متخصص اطفال)، آقاي محبي و آقاي ابراهيمي(كارشناس پرستاري) در روز دوشنبه مورخ 21/12/1402  از ساعت 8 الي 18 و روز سه شنبه مورخ 22/12/1402 از ساعت 8 الي 14 در محل سالن اجتماعات بیمارستان برگزار می نماید.

از پرسنل محترم پزشک عمومی- پرستار- ماما- اتاق عمل– بیهوشی– بهیار– کمک بهیار بیمارستان دعوت به عمل می آید که در زمان مقرر در جلسه حضور به هم رسانید.

 

 

واحد آموزش با هدف ارتقاء کیفی دانش و مهارت ها، كارگاه آموزشی " هوش هيجاني " را توسط سرکار خانم مريم احمدي روان شناس مركز  در روز شنبه مورخ 07/11/1402  از ساعت 12 تا 13 در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار می نماید.

از پرسنل محترم دعوت به عمل می آید که در زمان مقرر در جلسه حضور به هم رسانید.

 

 

واحد آموزش با هدف ارتقاء کیفی دانش و مهارت ها ، کارگاه آموزشی" عوارض ناخواسته دارويي و خطاهاي پزشكي  " را توسط جناب آقاي دکتر محموديان، مسئول فني محترم داروخانه  در روز دوشنبه مورخ 02/11/1402  از ساعت 11 تا 12 در محل سالن اجتماعات بیمارستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می نماید.

 

 

واحد آموزش با هدف ارتقاء کیفی دانش و مهارت ها ، کارگاه آموزشی " هموويژلانس " را توسط سركار خانم دکتر غلامي مسئول آموزش انتقال خون استان  در روز شنبه مورخ 30/10/1402  از ساعت 9 تا 11 در محل سالن اجتماعات بیمارستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می نماید.

از پرسنل محترم گروه هدف پزشک متخصص بيهوشي ، پزشك اورژانس ، پرستار ، ماما ، بیهوشی ، کمک جراح ، آزمايشگاه ، بهیار ، پرسنل حمل خون ، كمك بهيار ، خدمات بیمارستان دعوت به عمل می آید که در زمان مقرر در جلسه حضور به هم رسانید.

 

 

واحد آموزش با هدف ارتقاء کیفی دانش و مهارت ها ، کارگاه آموزشی " سكته حاد مغزي و قلبي " را توسط جناب آقاي آذريار کارشناس محترم معاونت درمان دانشگاه  در روز شنبه مورخ 09/10/1402  از ساعت 9 تا 11 در محل سالن اجتماعات بیمارستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می نماید.

از پرسنل محترم گروه هدف پزشک اورژانس ، پرستار ، ماما ، بیهوشی ، کمک جراح ، راديولوژي ، آزمايشگاه ، بهیار ، كمك بهيار ، خدمات ، نگهبان   بیمارستان دعوت به عمل می آید که در زمان مقرر در جلسه حضور به هم رسانید

 

 

واحد آموزش با هدف ارتقاء کیفی دانش و مهارت ها ، مانور آموزشی " اطفاء حریق " را توسط سرکار خانم مهندس مریم قنبری مسئول بهداشت حرفه اي در روز دوشنبه مورخ 22/08/1402 و چهارشنبه مورخ 24/08/1402 از ساعت 10 تا 12 برگزار می نماید.

از پرسنل محترم دعوت به عمل می آید که در زمان مقرر حضور به هم رسانید.

 

   

واحد آموزش با هدف ارتقاء کیفی دانش و مهارت ها كارگاه آموزشی " مديريت استرس " را توسط سرکار خانم مريم احمدي روان شناس مركز  در روز دوشنبه مورخ 01/08/1402  از ساعت 12 تا 14 در سالن اجتماعات بیمارستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می نماید.

از پرسنل محترم دعوت به عمل می آید که در زمان مقرر در جلسه حضور به هم رسانید.

 

 

واحد آموزش با هدف ارتقاء کیفی دانش و مهارت ها ،كارگاه آموزشی " مهارت هاي ارتباطي " را توسط سرکار خانم مريم احمدي روان شناس مركز  در روز شنبه مورخ 21/05/1402  از ساعت 11 تا 13 در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار می نماید.

از پرسنل محترم دعوت به عمل می آید که در زمان مقرر در جلسه حضور به هم رسانید

 

 

واحد آموزش با هدف ارتقاء کیفی دانش و مهارت ها ، کارگاه آموزشی " کار با تجهیزات پزشکی " را توسط جناب آقای الوندی مسئول واحد تجهیزات پزشکی  در روز پنج شنبه مورخ 14/02/1402  از ساعت 12 تا 14 در اورژانس بیمارستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می نماید.

از پرسنل محترم گروه هدف ( پزشک ، پرستار ، ماما ، بیهوشی ، کمک جراح ، رادیولوژی ، آزمایشگاه ) دعوت به عمل می آید که در زمان مقرر در جلسه حضور به هم رسانید.

 

 

 

واحد آموزش با هدف ارتقاء کیفی دانش و مهارت ها ، کارگاه آموزشی " گزارش نویسی و تکمیل پرونده های پزشکی " را توسط سرکار خانم ها میری و چراغ پوران کارشناسان محترم معاونت درمان دانشگاه  در روز شنبه مورخ 19/01/1402  از ساعت 14 تا 16 در محل سالن اجتماعات بیمارستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار می نماید.

از پرسنل محترم گروه هدف پرستاری ( پزشک ، پرستار ، ماما ، بیهوشی ، کمک جراح ، بهیار ، رادیولوژی ، آزمایشگاه و منشی ) ، واحد مدارک پزشکی ، ممیزی ، پذیرش و ترخیص بیمارستان دعوت به عمل می آید که در زمان مقرر در جلسه حضور به هم رسانید.