آسم

هرگز زود نیست ، هرگز دیر نیست ، در همه حال باید به فکر بیماری های مجاری تنفسی بود

 

از عوامل تشدید کننده شیوع بیماری آسم و سایر بیماری‌های تنفسی مزمن :

استعداد ژنتیکی

آلودگی‌های زیست محیطی

تنوع بیماری‌های عفونی به‌واسطه حضور در مهدکودک‌ها

تغییر عادات رژیم غذایی

سامانه‌های تهویه محیط مسکونی

دود سیگار و سایر دخانیات

روند رو به رشد زندگی شهرنشینی و تغییر سبک زندگی مردم

روند تخریب جنگل‌ها و کاهش سرانه جنگل

توسعه روزافزون آلاینده‌های زیست - محیطی

تشدید آلودگی هوا

روند رو به رشد مصرف دخانیات و کاهش سن شروع مصرف آن

 تشخیص و درمان دیرهنگام بیماری

غلط بودن یا ناقص ماندن درمان و عدم دسترسی به دارو

فقر فرهنگی و اقتصادی

اختلالات روانی و اجتماعی

چاقی

استرس و هیجانات فردی ناشی از زندگی شهرنشینی

 

 

 بیمارستان سجاد کرمانشاه