پذیرش

پذیرش

 این بخش در طبقه همکف بیمارستان سجاد واقع شده است و وظیفه نوبت دهی حضوری به بیماران و مراجعین را دارد ، مراجعه کنندگان به کلیه درمانگاه ها ابتدا از سیستم نوبت دهی شماره دریافت می نمایند، و به ترتیب شماره به واحد پذیرش مراجعه می کنند، از جمله وظایف این بخش شامل  :

  • برخورد مناسب با مراجعین محترم و راهنمایی آنان .
  • تشکیل پرونده برای بیماران .
  • ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده در سیستم بیمارستان .

مدارک لازم هنگام پذیرش بیمار :

دستور پزشک متخصص مبنی بر بستری بیمار در این مرکز

دفترچه بیمه معتبر بیمار جهت ارائه به کارشناسان بیمه

تصویر دفترچه بیمه بیمار

اصل و تصویر کارت ملی بیمار

توجه :

در صورتیکه بیمار تحت پوشش یکی از بیمه های مکمل سازمان ها و یا شرکت های طرف قرارداد بیمارستان باشد ، بایستی جهت استفاده از بیمه مکمل خود معرفی نامه ای از سازمان مربوطه به این مرکز ارائه دهد .