بهبود کیفیت

آشنایی با واحد بهبود کیفیت بیمارستان سجاد کرمانشاه

در راستای اجرای استانداردهای ابلاغی اعتبار بخشی ، دفتر بهبود کیفیت در بیمارستان سجاد کرمانشاه در سال 1390 تاسیس گردید و ابلاغ مسئول و تعدادی از پرسنل جهت فعالیت در این واحد ، از سوی ریاست بیمارستان صادر گردید که در چارت سازمانی بیمارستان سجاد مستقیما تحت نظارت ریاست بیمارستان انجام وظیفه می نماید .

اعم مسئولیت های این واحد که با هدف ، برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه های لازم جهت پیاده سازی و اجرای استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان تدوین گردیده است به شرح ذیل می باشد :

  • همکاري در تهیه و تدوین برنامه استراتژیک
  • تهیه برنامه عملیاتی سالیانه با همکاري بخش / واحد مربوطه
  • استقرار و اجراي استانداردهاي اعتباربخشی در بیمارستان
  • تدوین برنامه عملیاتی سالانه براي پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه هاي بهبود کیفیت و ارتقاي ایمنی بیمار
  • برنامه ریزي و اجراي پایش منظم ارزیابی بخش ها و واحدهاي بیمارستان)هماهنگی لازم در خصوص ارزشیابی سالانه بیمارستان(