كروكي بخش نسبت به درب ورودي بخش:

بخش جراحی بیمارستان سجاد کرمانشاه با مساحت 422 متر مربع در طبقه اول این مرکز در مجاورت بخش ICU  قرار دارد.

رييس و مسئول فنی : خانم دکتر سپهر آرا  متخصص جراحی عمومی

سر پرستار : 

شماره تلفن داخلي: 239

تعداد اتاق : 16 عدد

تعداد تخت فعال :15 تخت

متخصصين بستري كننده بيمار:

جراح عمومي ، ارتوپدي ،گوش وحلق وبيني، ارولوژيست وچشم ، اطفال و داخلی

نوع پذيرش بيمار:

بيماران الكتيو كه از مطب متخصصين با درمانگاه ارجاع داده مي شوند.

گاه به علت كمبود جا در ساير بخشها با نظر سوپروايزر بيماران جراحي زنان نيز در بخش جراحي بستري مي شوند.

اقدامات درماني كه در اين بخش صورت مي گيرد:

1- بستري نمودن بيماران جهت جراحي هاي الكتيو و انجام مراقبتهاي قبل از عمل وبعد از عمل مانند كاتاراكت ، شكستگي بيني پروستاتكتومي و سنگهاي مجاري ادراري و انواع هرني و....

2- بستري نمودن بيماران  پس ازجراحي هاي اورژانسي و انجام مراقبتهاي قبل و بعد از عمل مانند شكستگي ها ، آپانديست و تروماي قفسه صدري و....

3- بستري نمودن بيماران ترومايي جهت بررسي بيشتر از نظر باليني

4- بستري نمودن بيماران داراي مشكلات پس از جراحي مانند عفونت محل جراحي و نيز بيمارن داراي عفونت زخمها و زخم بستر

تجهيزات پزشكي :

دستگاه الكترو شوك و دستگاهEKG  ويلچر، ساکشن، ترالی اورژانس ،کپسول اکسیژن، نگاتوسکوپ، انواع ست‌ها

قوانین و مقررات کار در بخش :

در شیفت صبح، ورود به بخش ساعت 7:45 و خروج از بخش ساعت 14

در شیفت عصر، ورود به بخش ساعت 13:45 و خروج از بخش ساعت 20

در شیفت شب، ورود به بخش ساعت 19:45 و خروج از بخش ساعت 8 صبح روز بعد