راهنمای طبقات

طبقه همکف : پذیرش - ترخیص - صندوق - اورژانس - رادیولوژی - مدیریت

طبقه اول : اتاق عمل - بخش جراحی 

زیرزمین : آزمایشگاه