عوامل موثر بر مرگ و میر پریناتال

مرگ و میر پری ناتال به عنوان شاخص سلامت و مراقبت های بهداشتی زمان تولد مورد استفاده قرار می گیرد.

آگاهی از علل عمده و عوامل موثر بر مرگ و میر پری ناتال در برنامه ریزی صحیح جهت تقویت سیستم های مراقبت دوران بارداری ، زایمان و نوزادان نقش عمده ای دارد.

میزان مرگ و میر پری ناتال 32.2 در هزار و به تفکیک برای دختران 29.1 و برای پسران 34.9 در هزار است.

شایع ترین علل مرگ نوزادی نارس بودن ( 53.8% ) ، سندرم دیسترس تنفسی ( 20.5% ) ، سپتی سمی ( 6.4% ) و شایع ترین علل مرده زایی پارگی زودرس کیسه آب ( 27.7% ) ، فشار خون ناشی از بارداری ( 8.9% ) ، جداشدگی جفت ( 6.3% ) و ناهنجاری های مادرزادی ( 5.4% ) بوده است.

ارتباط مستقیمی بین وزن جنین ، سن داخل رحمی جنین ، سابقه مرده زایی و رتبه تولد با مرده زایی وجود دارد.

عواملی مانند دوقلویی ، سن مادر ، بیماری قبلی مادر ، میزان افزایش وزن مادر در حاملگی و تعداد حاملگی به عنوان عوامل خطرساز و افزایش دهنده مرگ و میر نوزاد مطرح است.

نتیجه گیری :

بر اساس نتایج مطالعات عوامل متعددی از قبیل سن مادر ، رتبه تولد ، میانگین سن داخل رحمی ، سابقه مرده زایی ، وزن هنگام تولد در وقوع مرگ و میر پری ناتال دخیل می باشد.

بنابراین لزوم تصمیم گیری های اساسی در زمینه مراقبت بهتر از مادر و کودک و هم چنین اتخاذ تمهیدات اولیه برای پیشگیری از عوامل احتمالی موثر بر مرگ و میر پری ناتتال احساس می شود.

واحد مرگ و میر پری ناتال – بیمارستان سجاد